Prihlásiť
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Ambulancia prvého kontaktu

files/upload/thumbs/1368899055_200_31_logo_apk.jpg

Ambulancia prvého kontaktu je názov projektu, ktorý chce napomáhať všetkým sluchovo postihnutým, k čo najlepšej integrácií v spoločenskom, sociálnom a pracovnom prostredí. V súlade so strategickými cieľmi sociálnej politiky sa snažíme čo najefektívnejšie odstraňovať komunikačné bariéry, snažíme sa o rozvoj a budovanie nástrojov, ktoré znižujú túto bariéru a napomáhajú k začleneniu sa osôb so sluchovým postihnutím do spoločnosti.

Sluchovo postihnutí v dôsledku svojho postihnutia nie sú vždy schopní si dohodnúť stretnutie s odbornými lekármi alebo potrebné odborné vyšetrenie na jednotlivých nemocničných oddeleniach. V mnohých prípadoch vzniká komunikačná bariéra medzi pacientom a lekárom, či už pri priamej komunikácií alebo, aj keď sú pacienti volaní zdravotnou sestrou v čakárni. Informácie, ktoré im lekár poskytne nie sú vždy prístupné ich jednoduchému mysleniu. Preto sú častokrát odkázaní na pomoc ľudí, ktorí sú schopní komunikovať na ich úrovni.

Ambulancia prvého kontaktu (APK) je vytvorené pracovisko pri Nemocnici Milosrdných bratov v Bratislave na Kollárskej ulici na účel pomoci osobám so sluchovým postihnutím lepšie sprístupniť komunikáciu so zdravotníckym zariadením Nemocnice milosrdných bratov, lekárne pri FNsP Milosrdní bratia a v komunikácii s personálom.